Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 30 juni.

Ölanderska äktenskapet.
Det af hustru Ölander mot mannen instämda målet om äktenskapsbrott handlades ånyo i dag.
Till en början anhöll svarandeombudet sakförare Stenmark, att få veta om det verkligen vore kärandens påstående, att Stenmark skulle trakterat några vittnen med bränvin och öl, hvilken uppgift kärandehustrun haft i en förut till rätten ingifven skrift. Hennes ombud, f. art. E. Andersson, återtog detta till alla delar.
Per Flygare hördes nu personligen angående det här förut omnämda brefvet, hvari han återkallade sitt vittnesmål om mannen ö:s brottslighet. Han uppgaf, att han skrifvit brefvet efter Stenmarks diktamen samt derför erhållit 200 kr., hvaraf 40 kr. å Stenmarks kontor och 160 kr. af Ölander strax före afresan till Stockholm. Innehållet var emellertid falskt och vidhöll han förtfatande sitt vittnesmål såsom varande sanningsenligt.
Hr Stenmark bestridde detta och förmälde att af allt här uppgifna kände han ingenting.
Vidare företeddes den mycket omtalade af hustru ö. till innehafvaren utgifna reversen å 250 kr. För ett par vittnen förevisades densamma, men dessa intygade bestämdt, att den icke var samma, som de förut sett innehafvas af Flygare. Vittnesnamnen stodo här i annan ställning till havarandra än förut vore fallet; äfven var det annat slags papper och mera skrynkladt och smutsadt.
Sergeant Vikander lät ingifva en skrift, hvari han uppgaf att han af Flygare uppburit det å reversen afskrifna beloppet som arvode för ombudsmanskapet i rättegången i händelse målet vunnes. Ehuru han förut uppgifvit detta förhållande, hade han det oaktadt tillåtits vittna i målet, hvarför han nu anmälde sig som mellankommande part.
Målet uppsköts ytterligare.

Tvegifte och äktenskapsskilnad.
Efter angifvelse af hustru Henriette Ester Rosenbladt, född Meijer, yrkade stadsfiskalen C. E. Jansson vid Visby rådhusrätt ansvar å handlanden Hirsch Rosenbladt, för det denne som den 4 juli 1869 ingått äktenskap med angifverskan, lik väl år 1876 i Polen ingått nytt äktenskap, och yrkades skilsmessa i äktenskapet. Rådhusrätten ansåg att det i Polen ingångna äktenskapet icke voro lagligt, i följd hvaraf ansvarsyrkandet ogillades.
Svea hofrätt dömde Rosenbladt att för tvegifte hållas till 7 månaders fängelse, hvaremot skilsmessan icke kunde bifallas.
K. m:t, der begge parterna besvärat sig, har faststält hofrättens utslag i öfrigt, men förklarat äktenskapet kontrahenterna emellan upplöst.
Rosenbladt undergår f. n. sitt straffarbete i härvarande cellfängelse.Gotlands Tidning
Onsdagen den 2 juli 1884
N:r 52.