Sällskapet D. B. V.

firade i onsdags sin 70:e årshögtidsdag. Middagstiden höll ingeniören O. Varfvinge ett föredrag, behandlande såsom ämne: "En inblick i vextverldens mysterier." Kl. 5 e. m. samlades ledamöterna i trädgården vid den festligt prydda paviljongen från hvars veranda Holmstrupska kapellet under hela aftonen utförde varierande musikstycken. Många skåltal höllos och den angenäma festen, som gynnades af det härligaste väder, afslöts med en spelande supé, och först efter midnatt åtskiljdes deltagarne. Såsom värdar fungerade hrr R. Kolmidin, A. Pettersson och H. Vickman, hvilka erhöllo rättvist erkännande för sina vackra bemödanden att äfven i det yttre göra festen angenäm och högtidlig.Gotlands Tidning
Lördagen den 12 juli 1884
N:r 55.