D. B. V:s paviljong

har, sedan rörelsen derstädes öfvertogs af hr Aug. Johansson, tillvunnit sig alltmera publikens ynnest under nu rådande vackra och varma sommarväderlek; naturligtvis också i sin mån gör sig gällande, att prisbillighet och ferm uppassning samt ett humant och förekommande sätt emot besökande derstädes synes vara i allmänhet rådande. Ej minst torde äfven till gästernas belåtenhet och trefnad bidraga, att hr Johansson bibehållit Holmstrupska kapellet, som fortfarande under aftnarna underhåller de besökande med sina allmänt omtyckta prestationer, hvartill kapellets repartoar af ett ovanligt omvexlande innehåll, från och med den gedignare operan till den lättare operett- och dansmusiken, är synnerligen lockande.Gotlands Tidning
Lördagen den 12 juli 1884
N:r 55.