Från sjön.

Skeppet Slite, kapten Lind, afseglade i onsdags från London till Uleåborg.
Skeppet Moya, kapten Lyberg, från Holmsund till London, passarade Visby i torsdags.
En "flytande likkista" lossade, enligt Kjöge Av, nyligen trälast i Kjöge hamn. Fartyget, en finsk tremastad skonert Kotka från platsen af samma namn, är i sådant skick att hvarje menniskovän måste harmas deröfver. Ingen erinras sig hafva sett ett fartyg i så ömkligt tillstånd. Lasten skall vara full af vatten och fartygets tre pumpar, hvaraf den ena drifves af en väferqvarn, äro ständigt i verksamhet. Det är i förvånande grad kölsprängdt och plankorna äro så genomruttna, att man kan plocka sönder dem. Hela besättningen är mycket begifven på dryckenskap, utom en man. Då man härom dagen förestälde honom det oförsvarliga i att gå ur hamnen med ett sådant fartyg och säker död för ögat, medgaf han möjligheten häraf, men kunde för öfrigt icke lemna fartyget, utan att afstå från sin innestående hyra. En närvarande erbjöd sig att ordna saken med ryske konsuln i Köpenhamn. Finnen hade emellertid blifvit så öfverväldigad af sin sorgliga ställning, att han brast i gråt och utropade: För den fattige mannen finnes det ingen rätt i Ryssland.Gotlands Tidning
Lördagen den 12 juli 1884
N:r 55.