texaco-80-talet.jpg

Svenska Qvartettsångarnes

konsert i paviljongen förliden söndag var besökt af ett ganska talrikt och tacksamt auditorium. Två af medlemmarne voro för vår publik förut välkända och mottogos urförda sångnummren i allmänhet med bifall, som synnerligen kom till del sista numret "Dansk folkvisa", med tenorsolo af hr Eriksson, förut icke här hördt.
I afton gifves andra konserten, och afresa sångarne i morgon härifrån till Kalmar.Gotlands Tidning
Onsdagen den 16 juli 1884
N:r 56.