Sammanstötningen

mellan engelska ångaren Xantho och tyska ångaren Valuta midsommardagen utanför Fårö, hvarvid den förstnämde sjönk, har föranledt kapten Mills å Xantho att till härvarande rådhusrätt uttaga stämning å kapten Mallgraw å Valuta med yrkande om ersättning för den uppkomna förlusten. Kapten Mallgraw åter har genstämt kapten Mills, fordrande ersättning för den skada Valuta lidit genom kollisionen, äfvensom att qvarstaden å fartyget måtte upphäfvas, tillskrifvande de hvarandra felaktig manöver vara orsaken till kollisionen.
Då målen i måndags påropades instälde sig kapten Mills personligen, biträdd af auditören S. Engström och som ombud för kapten Mallgraw v. häradsh. K. Herlitz.
I ett skriftligt anförande af kapten Mills fritog han sig all skuld till olyckan samt att den ensamt ligger i felaktig manöver från Valutas sida, hvilket han trodde sig bevisa i en relation öfver förloppet vid olyckshändelsen.
För bemötande af denna skrift erhöll genkäranden åtta dagars uppskof.Gotlands Tidning
Onsdagen den 16 juli 1884
N:r 56.