Stortorgdagarne.

Konungens befallningshafvande har pröfvat skäligt stadga följande ordningsföreskrifter, att tillämpas i afseende å de å länets landsbygd medgifna torgdagar och kreatursmöten:
å torgdag eller kreatursmöte må icke idkas försäljning af eller ens till salu utställas andra varor än kreatur samt alster af ortens jordbruk, ladugårdsskötsel och hemslöjd;
hvar och en som vid ofvan angifna tillfällen å den anvisade saluplatsen eller i granskapet deraf utställer till försäljning af varor af annat slag än som, enligt nästföregående punkt, må der afyttras och icke, efter derom af tillstädesvarande kronobetjent eller vederbörande kommunalnämds ordförande eller vice ordförande meddelad tillsägelse, genast aflägsnar de obehörigen utstälda varorna, skall vara förfallen till ett vite af tjugofem kronor; egande i sådant fall kronobetjenten eller kommunalnämdsordföranden att låta bortföra varorna samt att deraf anhålla och sätta i förvar så mycket som kan anses i värde motsvara vitesbeloppet;
möjligen skeende öfverträdelse af nu stadgade vitesförbud skall af distriktets kronolänsman åtalas vid häradsrätten i orten och det anhållna varupartiet förblifva slutligen dömdt blifvit;
hvad här ofvan till inskränkning af handeln å torgdag eller kreatursmöte föreskrifvits har icke afseende å den varuförsäljning, som af handlande eller fabriks- och handtverksidkare, boende å platsen, bedrifves i hans vanliga salubod;
för ordningens upprätthållande skall vid ifrågavarande tillfällen vara närvarande ordföranden eller vice ordföranden i kommunalnämden samt socknens fjerdingsman äfvensom kronolänsmannen i distriktet, derest han icke är af annan tjenstgöring hindrad;
på bekostnad af den kommun, der torgdag eller krearursmöte hålles, skall konungens befallningsföreskrifter bringas till allmänhetens kännedom genom kungorelsens anslående å minst två ställen på eller invid saluplatsen, hvilket skall ombesörjas af socknens kommunalnämd.
Sedan från åtskilliga kommuner i södra delen af länet framstälts önskan om inrättande af s. k. Stortorgdag å Sandesrum i Grötlingbo socken i början af oktober månad hvarje år, och länets landsting i anledning deraf afgifvit begärdt yttrande, har konungens befallningshafvande funnit skäligt förordna;
att den nuvarande stortorgdagen i Öija socken vid Burgsvik å tredje onsdagen i oktober månad skall upphöra, och
att i stället skall från och med innevarande år anordnas torgdag eller kreatursmöte å Sandesrum i Gröttlingbo socken å andra onsdagen i oktober månad hvarje år.Gotlands Tidning
Lördagen den 19 juli 1884
N:r 57.