Rättegångs- och Polissaker.

Bröderne Rörfelt hade den 9 dennes i Studentalléen fört oljud och i öfrigt uppfördt sig oskickligt bland den då församlade folkmassan, hvarför de måste omhändertagas af polisen, som dervid af bröderne våldfördes. De blefvo emellertid insatta i cellfängelset. Vid med dem i onsdags derstädes håller förhör, erkände de sina förseelser, och hade dessutom Carl R. vid ett par andra tillfällen varit berusad och uppfört sig förargelseväckande å allmän gata. Han dömdes till straffarbete i två månader och 15 dagar och andre brodern Gustaf till straffarbete i två månader och sju dagar.

För förfalskning och förskingring dömdes i torsdags skolläraren C. P. Blomberg i Hejde att undergå straffarbete i tre år och förlustig medborgerligt förtroende i fem år utöfver strafftiden samt ersätta Hejde sparbank förskingrade 9,155 kr. 90 öre. Dessutom förklarades Blomberg afsatt från sin skolläraretjenst.
Öfriga i målet tilltalade blefvo i brist af bevis frikände.Gotlands Tidning
Lördagen den 19 juli 1884
N:r 57.