Länets pröfningskomités

förhandlingar taga sin början den 18 inst. september kl. 10 f. m. Senast åtta dagar förut bör skattskyldig, som finner sig föranlåten att anföra besvär öfver taxeringsnämds beslut i hvad det honom rörer, hafva till k. bfhde inlemnat sin till pröfningsnämden stälda besvärsskrift.
Till ledamöter äro utsedde:
Häradshöfding A. Waldenström,
Tullförvaltaren m. m. J. F. Lyth,
Grosshandl. Axel Ekman,
v. pastor A. Sundblad i Barlingbo,
Hemmansegaren L. N. Eklund, Nygårds i Fole,
Skolläraren J. P. Nordin i Veskinde,
Kyrkoherden A. H. Nyberg i Rute,
Handl. Fred. Nyström å Slite,
Nämdemannen J. C. Johansson, Gute i Bäl,
Hemmanseg. Olof Olofsson, Simunde i Bara,
Handlanden Viktor Ericsson vid Katthammarsvik,
Fanjunkaren Johan Österberg, Hedeby i Kräklingbo,
Hemmansegaren Lars Jakobsson, Rosenbys i Eskelhem,
Skolläraren L. W. Andersson i Tofta,
Hemmansegaren Oscar Pettersson, Odvalls i Linde,
Postexpeditören O. Th. Lagergren i Hemse,
f. riksdagsmannen L. Norrby i Fardhem,
Fanjunkaren O. Hallbom i Silte,
Kyrkoherden P. R. Kullin i Vamlingbo,
Hemmansegaren P. Larsson, Kattlunds i Gröttlingbo, och
Hemmansegaren Ol. Pettersson, Hallute i När.Gotlands Tidning
Lördagen den 26 juli 1884
N:r 59.