Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 28 juli.

Osnyggt i sina gårdar ha flera stadens husegare, hvarför ock en del på senaste tiden af åklagaren inkallats till rätten och der erhållit förständigande att inrätta sina uthus i enlighet med helsovårdsstadgans föreskrifter. De fleste af de tilltalade ha ock med beröm värd skyndsamhet afhjelpt de bristfälligheter, som påpekats.
Bland de tilltalade, som haft mest osnyggt i sin gård, är f. åkaren Zakarias Larsson. Men oaktadt han erhållit tre veckors anstånd med ändringen af sina uthus har han dock icke åtgjort något härför. Till råga på osnyggheten har Larsson haft upphängt ett parti i hög grad förskämdt kött, som spridt en vädervärdig lukt vidt omkring. Sedan Larsson erkändt åberopade vittnens berättelser, som gåfvo stöd för den i hög grad rådande osnyggheten inom egendomen, dömdes han att böta sammanlagdt 30 kr.
Åkaren V. Vestergren har äfven icke lyssnat till honom förut meddelade förskrifter till rättelse af anmärkta förhållanden i renlighetsväg i hans gård. Ej heller kom Vestergren i dag tillstädes, oaktadt han vid 10 kronors vite var ålagd detta. Han ålades vid förhöjdt vite af 20 kr. att den 11 aug. infinna sig och utgifva försutna vitet 10 kr.

För forsling af spillning i otätt fordon dömdes drängen Olof Ahlgren att böta 10 kr.

Tillgrepp. Förut omnämde minderårige gossen Albert Vilhelm Vahlberg, tilltalad för tillgrepp af en portmonä från en liten flicka samt kaffe ur en bal, anklagades i dag för stöld af blommor. Då V. ej uppnått 15 år, dömdes han att i åklagarens närvaro agas. Närvaeande modern tillhölls på det skarpaste att ej låta sitt vanartiga barn springa kring gatorna och tigga utan söka få honom i någon lära, såvida hon ej ville se sonen inom fängelsets murar, ty snart har han åldern inne.

För polisvåld och fylleri var arb. Alfr. Stenbom från Antsarfve i Tofta tilltalad. Han hade näml. sistl. stortorgdag härstädes såsom varande öfverlastad blifvit omhändertagen af polisen och förd till vaktkontoret. Dervid hade han innehaft ett laddadt gevär som polisen tog i förvar till förekommande af olycka. I vaktkontoret uppförde sig Stenbom vildsint och sparkade en konstapel ett par gånger. Den tilltalade nekade att ha varit drucken och ville för denskull ha vittnen hörda till annan dag.

Djurplågeri. Arb. C. Nyqvist från Homa i Stenkumla hade vid körslor till staden användt en med öppna sår i lokstaden behäftad häst. 10 kronors böter.
Torparen Olof Olsson från Nystuge i Bäl kom härom dagen till staden med en gammal utmärglad hästkrake, som dertill hade sår. Veterinärens intyg lydde, att hästen vore omkring 25 år gammal samt vanskött. Egaren sjelf värderade hästen till 10 kr. och böterna blefvo 15 kr.Gotlands Tidning
Onsdagen den 30 juli 1884
N:r 60.