Från sjön.

Natten till den 25 juli sjönk engelska ångaren Buiton, hvilken stött på grund utanför Norrskär (Finland). Lossningen af lasten, som bestod af jernvägsskenor, hade den 23 fortgått. Under den 24 uppstod ett hotande oväder, hvarför en del af lossningsarbetarne afreste med en dykarebåt. Fyra yngre personer åter stannade qvar på ångaren. På e. m. var tjocka och storm. Då tjockan skingrades varseblefvo lotsarne på Norrskär nödsignaler på ångaren, hvarför de rodde ut för att bispringa de på ångaren, hvarför de rodde ut för att bispringa de på ångaren befintlige. Då de kommit halfvägs sågo de ångaren sjunka i hafvet, hvars djup der lär vara omkring 10 meter, och omkommo dervid de ombord varande.
I Porsgrund hemmahörande skeppet Regina, kapten Pedersen, som på resa från Middlesbro till Ljusne med stenkol den 9 sistl. maj strandade vid Gnisvärd utanför Tofta och togs af grund af bergningsångaren Neptun samt inbragtes hit, afseglade i morse härifrån efter verkstäld reparation till Hernösand för att intaga trälast, sedan den utlossade stenkolslasten här blifvit å auktion försåld.
Skeppet Marie Louise, kapten Ekelund, utklarerade den 17 juli från Quevec till Buenos Ayres.
Skonerten Patent, kapten Mogensen, utklarerade den 19 juli från New-York till Visby med fotogenlast.
Skeppet Moya, kapten Lyberg, anlände den 2 augusti till London.Gotlands Tidning
Lördagen den 9 augusti 1884
N:r 63.