Riksdagsmannalen på Gotland.

En härstädes utkommande tidning har för några dagar sedan i sin uppfattning öppnat tal om blifvande riksdagsmannavalena, vi skola i det efterföljande icke underlåta att yttra oss om denna stora angelägenhet.
Nämda tidningsblad har inledt frågan med i dessa dagar förestående valet till representant för norra häradet, och derförsåtligt nog framkastat tvifvelsmål om återval af kretsens gamle, erfarne riksdagsman P. Larsson, Lill-fole. I detta ändamål framhålles såsom efterträdare, kyrkoherdarne Nyberg i Rute och Sik i Lärbro samt f. d. direktören Gardell, landtbrukarne Larsson skäggs i Vestkinde, Nyberg Pavals i Lärbro m. fl.
Vi hålla dock före, att, då man vet hvad man har, men icke hvad man kan få, bäst vore att bibehålla den förutvarande representanten, hvarför vi uppmana valkretsens valmän att förena sig om återval af dess moderat liberale representant Per Larsson Lillfole.
Vi återkomma till kandidaterna, som kunna för öfriga valkretsarne vara i frågasatta.Gotlands Tidning
Lördagen den 16 augusti 1884
N:r 65.