Visby bollklubb

hade till i söndags kallat till täfling i gotländska folklekars idkande å byrummet söder om staden. Förutom det antal af 1,200 lustresande, som jernvägen tillförde, hade äfven från staden och andra socknar tillströmmat en så stor mängd, att antalet åskådare tillsammans ansågos utgöra mellan 2 till 3 tusen. Segrande afdelningarna erhöllo ett pris af 10 kronor hvardera, nämligen: Ekeby, Fole, Halla, Mästerby, Martebo, Väte, Vall, Bäl, Vestkinde, hvilka vunnit mot Visby gymnastik förening, Bäl, Vänge, Dalhem, Roma, Endre, Källunge, Hejdeby, Visby nya bollklubb, hvarförutom segrarne i 10:e våget, som utkämpades af täflare från Hablingbo socken, tilldelades lika pris. Ordföranden i Visby bollklubb, handl. Hugo Pettersson, uttalade före prisutdelningen klubbens tack till alla som innfunnit sig för att mycket mera gläfjande, som detta var tredje gången, man visat sig ega ett stigande, lefvande intresse för dessa helsosamma kroppsöfningar.
Professorn vid gymnastiska centralinstitutet Törngren hade särskildt hitrest för dessa täflingar.Gotlands Tidning
Onsdagen den 20 augusti 1884
N:r 66.