Teater.

I går afton gaf sällskapet Zachrisson & Jonasson första föreställningen för nästan fullsatt salong. Att döma efter den talrika publikens lifliga bifallsyttringar uppfattades så väl de spelandes uppträdande synnerligt anslående, som äfven sjelfva lustspelet: "En Norrtelje.sejour" till ämnet muntert och löjeväckande, men tillika gisslande våra dagars åtskilliga befängdheter och lyten. Efter denna korta bekantskap med sällskapets förmågor, kunna vi för egen del icke i dag afgifva något närmare omdöme, men föreföll det oss, som hrr Ringh, Forsman och Zachrisson, fru Jonasson samt fröken Risberg uppburo sina respektive roler ganska förtjenstfullt och bra; anmärkningar kunna ju alltid göras. - Angående nästa representationerna inhemtas upplysningar i annonsafdelningen.Gotlands Tidning
Lördagen den 30 augusti 1884
N:r 69.