Rättegångs- och Polissaker.

Bifallen ansökan. Sedan Visby rådhusrätt upplöst äktenskapet emellan urmakaren A. F. Hultin i Hemse och dennes hustru, Katrina Rosalia Lutteman, på grund af att mannen begått äktenskapsbrott, har mannen med hustruns medgifvande hos k. m:t anhållit, att, oaktadt hans förra äktenskap blifvit brutet, likväl få ingå nytt sådant, och har denna hans anhållan blifvit bifallen.Gotlands Tidning
Lördagen den 30 augusti 1884
N:r 69.