Herrar Stadsfullmäktige

behagade sammanträda å rådhuset tisdagen den 14 innevarande oktober kl. 5 e. m., hvarvid följande ärenden förekomma:
1. Magistratens skrifvelse angående smedmästaren C. A. Sandbergs val till ledamot af Stadsfullmäktige;
2. Justering och offentlig uppläsning af protokollet för stadsfullmäktiges sammanträde den 9 sistlidne September.
3. Val till en ledamot i Byggnadsnämden;
4. Val till gode män, för tillsyn å förmyndareskap;
5. Arbetaren C. O. Nilssons ansökan om infäste å tomten nr 72 1/4 i Klinterotens 4:de qvarter;
6. Infästeansökningar; af svarfvaren A. A. Claesson, å tomten nr 46 i Klinterotens 1:a qvarter, af arbetaren Th. Modin, å nr 62 i samma rotes 4:de qvarter;
7. Dito; af mekanikus J. Johansson, å nr 172 i Klinterotens 4:de qvarter;
8. Dito; af rådman K. G. Tiberg, å nr 12 i S:t Hansrotens 2:a qvarter; hemmansegaren H. Thonell, å nr 39 i Norderrotens 4:de qvarter, och af maskinisten L. G. Pettersson, å nr 57 i Klinterotens 1:a qvarter;
9. Arbetaren E. Nilssons ansökan att få arrendera en lägenhet söder om staden;
10. Arb. C. F. Norrbys ansökan att få inlösa f. d. hospitalstomten nr 34 i Norderrotens 3:d qvarter.
11. Drätselkammarens protokoll, angående hållen auktion, för utarrendering af 3:ne stadsjordslägenheter;
12. Stadskassören J. G. Frendins ansökan om ersättning för afskrifter af stadens taxeringslängder;
13. Handlandnen G. T. Häggs framställning i fråga om besittningsrätten till strandmarken nedanför stora Snäckgärdshagen;
14. Magistratens hvilande förslag om föreskrifter för lossning och lastning af kalk i hamnen;
15. Konungens Befallningshafvandes skrifvelse om yttrande rörande föreslagna ändringar i de nu gällande ordningsföreskrifterna i fråga om handeln å stortorgdagarne;
16. Drätselkammarens utlåtande i anledning af k. arkitekten E. V. Langlet's framställning om borttagande af det å S:t Karins kyrkoruin uppförda torn.
Visby den 9 oktober 1884.
ORDFÖRANDEN.Gotlands Tidning
Torsdagen den 9 Oktober 1884
N:r 79.