Stortorgdagen

i onsdags å Gröttlingborum lärer hafva visat sig lika intresselös som den föregående vid Hemse. Omsättningen af kreatur var den sistn. lik, och vida sämre än förlidet års.
Månne orsaken kan vara den, att man besynnerligt nog, liksom slagit in på att stifta föreskrifter, som tyckas vilja alltmera hafva till andamål att lägga hinder för industriens fria och sunda utveckling?
Genom att skapa restriktiva lagar, befordras dock ingalunda det närande folkets lycka och välstånd; och allraminst borde en regering, som proklamerat frihandelsprincipen låta experimenter få i motsatt riktning utöfvas.Gotlands Tidning
Torsdagen den 9 Oktober 1884
N:r 79.