Från sjön.

Motala-ångaren Bjelbo, kommande från Libau och destinerad Norrköping med råg hitrapporterades i lördags ligga drifvande nordost om Gotland, hvarför bergningsångaren Eol utgick och fann den redlöse ångare utanför Kylley med afbruten propelleraxel i följd hvaraf fartyget ej heller var roderlydigt. - Eol inbragte Bjelbo i söndags till Fårösund och bogserade den i går afton derifrån till Oxelösund.
- Från Reval telegraferas till Hamburger Börsenhalle att ångaren Sirius, som den 3 d:s med passagerare och varor afgick från Lübeck, ännu icke framkommit till sin destinationsort. Åtskilliga fartyg som afgått senare och i tid framkommit, hafva icke funnit något spår af Sirius ej heller har man hört af sagda fartyg i andra hamnar.
Här har förut berättats att till Stockholm ingångna skeppet Annas kapten meddelat, att han under den häftiga stormen den 6 d:s icke långt från Gotland sett ett brinnande fartyg, som sjönk efter en qvarts timme. Det antages att det var ångaren Sirius som dervid förgicks med 14 mans besättning och 3 passagerare.
- Fyra balar bomull, som äro af eld svedda, hafva ilanddrifvit på Östergarnsholm och torde antagligen hafva tillhört lasten i tyska ångaren Sirius som brunnit och sjunkit utanför Östergarn.Gotlands Tidning
Onsdagen den 26 november 1884
N:r 92.