Köpmansgillet

sammanträde i måndags bevistades af ett särdeles stort antal ledamöter och förekommo dervid följande ärenden.
Af pensionsfondens räntemedel ega pensionärerna att tillsammans uppbära 5,700 kr. samt af Gazelianska fonden 180 kr. till 10 gratialister och af Klingwallska fonden 60 kronor till 3 gratialister.
Ordföranden konsul R. Cramér anhöll att icke blifva återvald och blef i hans ställe konsul C. L. Ekman dertill utsedd. Till direktörer återvaldes handl. I. Lindgren och nyvaldes handl. C. J. Björkander samt till suppleant handl. Ax. Ekman; till sekreterare återvaldes handl. A. C. Calissendorff och utsågos till revisorer ledamöterna Grönstrand, Munthe och Palm.
I femårskomitén, för afgiftvande af utlåtande om pensionsfondens ställning och huruvida i pensionsbeloppet kan göras någon ändring insattes konsulerna R. Cramér och C. L. Ekman samt handlarne C. J. Kolmodin, J. O. Hederstedt och Ax. Ekman.
Af fyra till ledamotskap anmälda beviljades tre inträde i pensionsföreningen.
Värdar vid festliga delen af sammanträdet voro handl:ne R. Wallér och C. J. Nyström på Slite.Gotlands Tidning
Lördagen den 13 December 1884
N:r 97.