Dödsfall.

Grosshandlaren Carl Fredrik Setterwall, afled d. 21 d:s vid nära 82 års ålder. Grosshandlaren Setterwall född 1803 och bolagsman i grosshandelsfirman Dugge & Settervall, var gift med Elisa Fredrika Laurin, dotter af kyrkoherden i Burs teologie doktor Joh. Fil. Laurin samt syster till tonsättaren, filos. dr C. J. O. Laurin och efterlemnar enka samt barn och barnbarn.

Bokbindaren C. J. Ridelius, en af vårt samhälles äldre handtverkare, afled julaftonen i en ålder af nära 68 år.

Häradsskrifvaren Edward Molander har efter en längre tids sjkdom aflidit å Vexiö hispital endast 48 år gammal. Han efterlemnar förutom många närskyldige, ett stort ental ungdomsvänner och deltagande kamrater. Trogen och vänfast visade han sig äfven ega en sällsynt sjelfuppoffrande slägtkärlek och själsvarm karaktär.
Frid öfver hans minne!Gotlands Tidning
Onsdagen den 31 December 1884
N:r 102.