18850107 - Ett nytt framsteg.

Ett nytt framsteg.

Med nedsättningen af det enkla brefportot från 12 till 10 öre har vigtigt steg tagits i det svenska postväsendets vidare utveckling. Denna förändring inträdde från och med det nu ingångna året. Den ställer vårt postväsen närmare den allmänna postföreningen, som omfattar alla odlade folk. Vårt nya tioöresporto är nämligen jemt hälften af verldsportot och fjerdedelen af det porto, som gäller för en del utomouropeiska land.
Ett bref af 15 grams vigt går jorden rundt för 20 öre, undertagandes till Sydamerika, Britiska Indien, Japan, Mexiko och några kolonier dit det kostar 40 öre.
År 1636 inrättades svenska postverket, dervid postföringens besörjande ålades särskilda, dertill indelade s. k. posthemman, hvarigenom bragtes till stånd postföring en gång i veckan mellan Stockholm och södra vestra samt norra orterna, och samma år faststäldes portot för bref i allmänhet till två öre silfvermynt, hvilka postförvaltaren skulle ega "för sin flitiga beställning njuta och behålla". Först nära 200 år derefter väcktes förslag om införandet af frimärken, nämligen vid 1823 årsriksdag; förslaget ledde dock icke då till någon omedelbar påföljd. Men frågan vardt senare föremål för liflig uppmärksamhet vid riksdagen 1850-51 och fann sin lösning den 1 juli 1851, då föregående års riksdagebeslut om det nya systemet trädde i verksamhet.
Och nu 30 år senare, ha vi, efter en räcka af tidsenliga postförbättringar, med införandet af tioöresportot tagit ett nytt kraftigt steg till allt större lättnad i samfärdseln inom landet och en närmare slutning till denna samfolkliga förening, som har till uppgift att oväldigt tillgodose alla lands gemensamma intresse. Det arbete i odlingens tjenst, och mottages nu som en välkommen nyårsgåfva af svenska folket.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 7 Januari 1885.
N:r 2
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.