18850107 - SOFIA,

SOFIA, som afgick härifrån kl. 2 tisdagsnatt anlände till Stockholm kl. 3 e.m. samma dag, medförande såsom last 60 á 70 paketer och 5 á 6 passagerare. SOFIA är i enlighet med regeringens föreskrift nu försäkrad i två bolag till ett belopp af 100,000 kronor mot premie af 10 procent eller 10.000 kronor, och är ombord för Stockholmstraden anstäld en s. k. långlots aflönad med 150 kr. i månaden och fri kost. Betydliga fraktinkomster erfordras således för att betäcka sådana oerhörda extra utgifter för samfärdseln mellan Gotland och fastlandet. Resultatet af denna förändring å SOFIAS turer är emellertid sålunda konstateradt, att först om fredag erhålla vi fastlandspost, hurudan den blir få vi då de.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 7 Januari 1885.
N:r 2
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.