18850110 - Gotlands Tidning

Gotlands Tidning

(26:e årgången)

utgifves nästkommande år två gånger i veckan under ledning och samma tendens, som den haft och vidhållit i nu snart 1/4:dels sekel, nämligen förfäktande af tankens, ordets och sjelfsvåldets bekämpande hvarest och när dessa odygder visa sig.
Under loppet af året komma att i Gotlands Tidning inflyta smärre skizzer och anekdoter ur ett större arbete: "Minnen från 50 år på Gotland" hvarförutom åtskilliga senare tilldragelser blifva behandlade under rubriken, "Eferslängar; för öfrigt kommer innehållet att blifva så omvexlande som tidningens resurser medgifva.

Prenumeration
emottages hos tidningens utgifvare, Mellangatan n:r 24, samt å alla postkontor, och är afgiften för
helt år..........4 kr.
halft år.........2 kr. 25 öre
fjerdedels år....1 kr. 25 öre
postarvodet inberäknadt.
Visby i december 1884.
W:m Byström.Gotlands Tidning.
Lördagen den 10 Januari 1885.
N:r 3
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.