18850114 - Auktion.

Auktion.

Genom auktion, som blir förrättad å stads-auktionskammaren torsdagen den 15 januari från kl. 10 f. m., försäljes till den högstbjudande diverse mansgångkläder och andra lösörepersedlar af hvarjehanda slag; erhållande betrodde köpare 2 månaders betalningsanstånd. Vid samma tillfälle och med lika betalningsanstånd försäljes äfven i mindre utrop, ett större parti bättre ull.
Visby den 8 januari 1885.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 14 Januari 1885.
N:r 4
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.