18850114 - Haveriauktion.

Haveriauktion.

Genom offentlig auktion, som på begäran af härvarande franske v. konsuln hr J. N. Kinberg kommer att förrättas å stadens klockan tolf (12) på dagen, försäljas till högstbjudande, i ett utrop, den till en del å Östergarnsholm och till en del å Katthammarsvik ilandbergade och upplagda lasten från strandsfr franska skeppet ABEILLE, som hvilken last, enligt konnossementet, bestått af 282 tolfter plankor och 579 tolfter bräder, men som i öfverensstämmelser med öfver densamma verkstäld besigtning och värdering nu endast lärer utgöra ett kubikinnehåll af omkrig 9,361 fot. Inropsbeloppet skall erläggas kontant och närmare underrättelser, vidkommande i fråga varande försäljning, kunna innan auktionen erhållas å hr Kinbergs kontor.
Visby den 9 januari 1885.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 14 Januari 1885.
N:r 4
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.