18850114 - Eldsvåda.

Eldsvåda.

I måndags middagstiden tillkännagaf vådklockan i S:t Karina torn, att elden blivit lös. Den hade först antändt en fläskslinka i enkefru Mobergers korffabrik och derifrån spridit sig till en lufttrumma af trä, hvarifrån rök utträngde genom tegeltaket å en eländig korsverksbyggnad uppförd på ett mycket misserabelt stenhvalf öfver Klosterbrunnsgatan emellan f. Agrellska huset och jernhandl. Lindsströms hus.
Inom en timma var faran aflägdnad, genom bradkårens enärgiska verksamhet.
Man hoppas att byggnadsnämden vidtager sådana mått och steg som verka till detta ruckels rifning, såsom varande i allo värdt att förintas. Att hvalfvet är i högsta grad osäkert och vådligt för allmänna säkerheten visade sig vid detta tillfälle, derigenom att vattnet på flera ställen genpmträngde och nerströmmade i underliggande gatan.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 14 Januari 1885.
N:r 4
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.