18850117 - Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige

hade, såsom vi i onsdagsnumret nämde, årets första sammanträde i tisdags; och sedan valen till ordförande och vice ordförande försiggått, i enlighet med hvad vi då uppgåfvo, företogs följande ärenden:
1. Till ledamöter i Bevillningsberedningen återvaldes häradsh. Valdenström, grossh. Axel Ekman och smeden Sandberg, samt till suppleanter kapt. O. Ericsson och mältaren A. Palm.
2. I stället för handl. G. T. Hägg, fabr. S. J. Berg och byggmästaren I. I. Stenbom, hvilka afsagt sig ledamotskap i brandstodskomitén, valdes fabrikör G. Cedergren, byggmästaren I. Pettersson och handl. E. Gerle.
3. Stabsbetjenten Pettersson hade framställs begäran om pension; men blef denns framställning, på de skäl drätselkammaren anfört, af stadsfullmäktige afslagen.
4. Drätselkammaren och Hamndirektionen hade ingifvit anmälan om respektive valen till ordförande och vice ordförande för innevarande år.
5. Helsovårdsnämden hade beslutit att ålägga stadens husegare inom den 15 inst. mars hafva verkställt sådana förändringar i latrininrättningarna å sina tomter som helsovårdsstadgars 17§ föreskrifver; men fullmäktige beslöto på d:r Bergmans framställning, att ingå till nämden med anhållan att tiden utsträckes till den 1:a juni.Gotlands Tidning.
Lördagen den 17 Januari 1885.
N:r 5
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.