18850117 - Från Gammal-Svenskby

Från Gammal-Svenskby

i Syd-Ryssland skrifves till Folkev. bland annat:
Den nya kyrkan i Gammal-Svenskby är nu färdig. Korset, som står på tornet öfver templet, uppsattes söndagen den 7 oktober på sin gyllene kupol. Ännu arbetas på kyrkans inredning för att få allt i ordning till den 1 maj 1885, då man hoppades kunna inviga kyrkan.
Denna dag kommer det att för Gammal-Svenskby-boerna blifva en dubbelt minnesvärd dag, ty den är äfven 104:e årsdagen af den svenska koloniens grundläggning vid Dnieperas strand. Som vi förut omnämt, har denna kyrka fullbordats medelat gåfvor insamlade i Sverige och Förenta staterna. Genom prins Carl har Gammal-Svenskby fått mottaga en gäfva af 6,000 rubel silfver till sitt kyrkobygge. Amerikas svensker hafva äfven bevisat, att de ännu i sina hjertan vårda kära minnen från sin ungdom, ty genom redaktionen för Svenska Tribunen i Chicago hafva blifvit insamlade och öfversända till kyrkobyggnadekomitén 1,517 rubel. Hela kostnaden för Gammal-Svenskby kyrka stiger till omkring 15,000 rubel.Gotlands Tidning.
Lördagen den 17 Januari 1885.
N:r 5
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.