18850117 - Bergningsväsendet i Östersjön.

Bergningsväsendet i Östersjön.

En person, som nyligen besökt Göteborg, har destädes varit i tillfälle att bese utom åtskilligt annat i fartygsbyggnad, en vid Lindholmens verkstad under byggnad varande ångare, och lemnar följande beskrifning öfver denna senaste tillökning i Sveriges ångbåtsflotta och bolaget Neptuns materiel samt några upplysningar i öfrigt om sagda bolag.
Ångaren, som gick af stapeln den 20 sistlidne december och då erhöll namnet BELOS, är af svenskt jern, har en längd af 155 fot, bredd 25 ½ fot och djup i rummet 13 ½ fot. Den erhåller en ångmaskin, som enligt kontrakt skall indikera minst 630 hästkrafter och framdrifver ångaren minst 12 knops fart, samt utrustas med ångpumpar, som kunna upptaga omkring 3,000 tont vatten i timmen, dessutom med dykareapparater, elektriska undervattenslampor och elektrisk belysning på däck, kajuta, skans och hytter samt för öfrigt med alla de förbättringar och nya uppfinningar, som bergningsbolagets stora erfarenhet funnit ändamålsenliga. Denna ångare, som otvifvelaktigt blir en prydnad icke blott för sin egare, utan ock för Sverige, kostar fullt utrustad omkring 330,000 kronor, och såsom ett specielt bevis på bergningsmaterialens dyrbara beskaffenhet kan anföras, att endast guttaperkaslangarne till BELOS ångpumpar kostar 50,000 kr.
Bergnings- och dykeribolaget Neptun började sin verksamhet 1869 med en ångare NEPTUN, 253 tons gr., 320 ind. hästkrafter och eger nu förutom denna och den nya ångaren BELOS följande bergningsmateriel:

ångaren HERMES, 330 tons gt., 500 ind. hästkrafter, pumpkraft 2,400 tons i timmen;

ångaren POSEIDON, 218 tons gr., 440 ind. hästkrafter, pumpkraft 1,800 tons i timmen;

ångaren HERO, 80 tons gr., 220 ind. hästkrafter, pumpkraft 740 tons i timmen;

ångaren EOL, 119 tons gr., 120 ind. hästkrafter, pumpkraft 400 tons i timmen;

ångaren FREYA, 153 tons gr., 140 ind. hästkrafter, pumpkraft 180 tons i timmen;

ångaren POSTILJONEN, 20 nom. hästkrafter, o. s. v.

Dessutom bar bolaget 8 ångpumpar och 7 stycken s. k. universaler, som tillsammans kunna uttaga 9,700 tons vatten pr timme, samt 4 pontoner af jern och 2 af trä, som kunna lyfta från 70 till 120 tons hvardera. Särdeles glädjande för det svenska bolaget är, att det försök, som en stor engelsk firma nyligen satto i gång, att bilda ett konkurerande bolag, strandade på att ???uradörerne och i synnerhet de stora ångfartygs-???urans-klubbarne i England vägrade intressera sig för ett sådant, då de ansågo, att de bergningsaffärer, hvari de varit intresserade, utförts, på ett utmärkt sätt af bolaget Neptun och uppgjorts till deras fullo belåtentenhet.Gotlands Tidning.
Lördagen den 17 Januari 1885.
N:r 5
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.