18850121 - Bergnings- och dykeribolaget Neptun.

Bergnings- och dykeribolaget Neptun.

Styrelsen för detta bolag ämnar till snart sammanträdande bolagsstämma föreslå, att i sammanhang med omorganisation af bolaget i vissa delar ny teckning af aktier till pari kurs må till ett belopp af 2- á 300,000 kr. till allmänheten erbjudes.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 21 Januari 1885.
N:r 6
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.