18850121 - Jordfästning.

Jordfästning.

I onsdags egde en högtidlig begrafning rum i Katarina kyrka. Sjökaptenen Henrik Calixtus Flodenberg, som afled i sitt hem den 8 januari vid 65 års ålder, öfverlemnades nämligen då åt den sista hvilan. Flertalet af hufvudstadens sjökaptener m. fl. hedrade den gamle kamratens minne, genom att ofvervara begrafningen. Akten inleddes med psalmen n:r 452. Församlingens kommister d:r C. E. Fristedt, förrättade jordfästningen samt messade derefter likbönen från altaret. Det vackra talet inleddes med patriarken Jacobs ord på dödsbädden till sina närmaste: "Si, jag dör och Gud skall vara med mig". Talaren ekildrade derefter i högstämda ordalag den bortgångnes hedrande verksamhet här i lifvet, hvarigenom han vunnit kamraters och vänners odelade aktning och tacksamhet. Flodenberg, som för omkring fyra år tillbaka upphörde att plöja vägen, för att i lugn och ro tillbringa sina återståendagar i kretsen af familj och vänner, lades för nära 3 månader sedan på sjuksängen för att ej mera uppstå. Trösteord uttalades till den närvarande enkan och de efterlemnade barnen. Efter afsjungande af psalmen n:o 391, versen 4, fördes den med kransar och band rikt sirade kistan till den sista hamnen, grafven å Maria kyrkogård, samt öfverhöjdes med en stor mängd blommor och kransar.
I anledning af sjökapten Flodenbergs begrafning voro å alla stadens hamnar liggande fartyg flaggan hissad på half stång.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 21 Januari 1885.
N:r 6
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.