18850124 - Auktion.

Auktion.

Onsdagen den 4 instundande februari kl 12 på dagen låter undertecknad för vederbörande assuradörers räkning, vid fullbostället å Ljugarn, genom offentlig auktion, försälja den dels till lansholme och dels till s. k. Natudden i Lau ilandbergade lasten efter på resa från Wiborg till Köpenhavn förolyckade skonerten ARGO, som fördts af kapten C. J. Wallin, och hvilken last består af omkring 1,200 tolfter fyrskurna bräder, mätande omkring 13,600 kubikfot.
Lastens läge är fördelaktigt för utskeppning, enär god och säker redd är närbelägen. Betalningen erlägges kontant och närmare underrättelser lemnas vid auktionstillfället och dessförinnan å konsul Carl L. Ekmans kontor i Visby eller hos undertecknad.
Ronehamn den 19 januari 1885.
C. J. BROANDER.Gotlands Tidning.
Lördagen den 24 Januari 1885.
N:r 7
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.