18850124 - Stadsläkaren, d:r Ramberg,

Stadsläkaren, d:r Ramberg,

har af Magistraten erhållit en längre tids tjenstledighet för idkande af studier till ernående af kompetens att söka regementsläkarebefattning; således för enskildt intresse, hvilket må vara honom väl unnadt. Men huruvida våra stadsfullmäktige, genom hvilka han erhållit stadsläkaretjensten, fått tillfälle att yttra sig om den begärda tjenstledigheten, är oss icke bekant; vi betvifla dock att denna uppmärksamhet blifvit dem visad. I motsatt fall jafva desse mäktige herrar varit iklädda nattmössan, om de icke såsom vilkor föreskrifver, att vikarie skulle af R. anställas. Väl har tillkännagifvits, att provinsialläkaren d:r Goës skulle under tiden sköta he R:s befattning: men då hr G. sjelf i egna angelägenheter samtidigt med hr R. afrest från orten, har staden sålunda blifvit i total brist på läkarehjelp just på en årstid, som alltid vidlådes af epidemiska sjukdomar såsom katharrer, lunginflammationer, difteri m. m. Visserligen kan vi ha att tillgå d:r Bolling; men han har fullt upp att göra å lasarettet och dessutom är han beklagligen sjelf icke vid bästa helsa.
Vederbörande, som i detta afseende så lättsinnigt satt stadens välförstådda intresse och välfärd på spel, hafva derför också att uppbära allt det rättvisliga klander och missnöje, som är rådande hos allmänheten, som håller före, att Magistratens ledamöter, hvilka äro stadens aflönade tjenare, genom denna deras åtgärd förverkas mycket af det förtroende man bör hafva rättighet att sätta till deras insigter och förstånd.Gotlands Tidning.
Lördagen den 24 Januari 1885.
N:r 7
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.