18850124 - Postkommunikationen

Postkommunikationen med SOFIA har med denna vecka varit afbruten, så att man för naturhinder nog blif tvungen att återförsätta fartyget på den enda riktiga och naturliga linjen häremellan och Vestervik. SOFIA hitkom först i går afton från Stockholm hindrad af is och tjocka i skärgården, således ett dygn senare. Vi voro derigenom utan fastlandspost från i måndags till i dag på morgonen; om fartyget deremot orubbadt fortgått på Vestervikslinjen, så hade vi i dag haft två dagars senare post. Den risk vi förutspådde såsom oundviklig vid försöket att trafikera Stockholm, har redan befunnits vara ganska hotande, till helsosam varning att icke fortgå längre med detta experimenterande; SOFIA hade ganska lätt nu kunnat blifva instängd för en längre tid.Gotlands Tidning.
Lördagen den 24 Januari 1885.
N:r 7
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.