18850124 - Musik.

Musik.

Vi fästa våra musikälskande läsares uppmärksamhet på tillkännagifvandet, att i morgon afton gifves "Familj konsert" i Stadshotellets stora sal af Hoimstrupska kapellet. Då vi här, åtminstone vintertiden, äro särdeles vanlottade på dylika förädlande nöjen , torde detta tillfälle icke blifva försummadt, helst som afgiften är synnerligen billig. Hr Holmstrups förmåga att på sitt instrument tillvinna sig åhörarnes odelade bifall samt fru Hummels delikata pisnoackompagnemang och solospel äro egenskaper förut härstädes fullkomligt erkända.Gotlands Tidning.
Lördagen den 24 Januari 1885.
N:r 7
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.