18850131 - Afsked

Afsked har på ansökan beviljats kaptenen vid Gotlands notionalbeväring H. Lindströn med tillstånd att såsom kapten i beväringens reserv qvarstå.Gotlands Tidning.
Lördagen den 31 Januari 1885.
N:r 9
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.