18850214 - Stadsfullmäktiges

Stadsfullmäktiges sammanträde i tisdags upptogs af följande ärenden:
1. Till drätselkammaren remitterades en hemställan af Planterings-Gillet att, staden måtte öfvertaga arrenderingen af "Grafvarna" och "S:t Görans kyrkogård" norr om staden.
2. Biföll förslaget, att mekaniska verkstadens sugspruta skall af staden inköpas for 350 kronor.
3. Gillades helsovårdsnämdens förslag att i och för köttbesigtning för innevarande år tilldela länsveterinären Nyblad 300 kr. och till en helsovårdspolis 100 kr.
4. Beviljades Visby Badhusaktirbolag att få flytta badhuset till annan plats i yttre hamnen med vilkor, att borttaga detsamma ifall hamnen blefve i behof af platsen.Gotlands Tidning.
Lördagen den 14 februari 1885.
N:r 13
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.