18850221 - Skeppsredare och fartygsbefälhafvare

Skeppsredare och fartygsbefälhafvare, som äro bosatta här i staden eller inom dess tullkammardstrikt, kallas att sammanträda inför Magistraton här å rådhuset onsdagen den 25 nästkommande februari kl. 11 f.m. för att jämte magistraten utse revisorer till granskning af det här varande sjömanshusets räkenskaper och förvaltning nästlidna år.
Visby rådhus den 22 januari 1885.
MAGISTRATEN.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 februari 1885.
N:r 15
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.