18850221 - Aktieegarne i Visby Badhusaktiebolag

Aktieegarne i Visby Badhusaktiebolag hållas härmed till ordinarie bolagsstämma å Stadshotellet i Visby torsdagen den 5:te mars kl. 4 e.m., dels för att få del af förvaltningen af bolagets angelägenheter för sistlidet år m.m. och dels äfven, i enlighet med styrelsens förslag, besluta om badhusets förflyttande till en lämpligare plats.
STYRELSEN.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 februari 1885.
N:r 15
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.