18850225 - Rosendahls Mejeri

Rosendahls Mejeri

som först mot nyåret blef fullständigt ordnadt, har redan tillvunnit sig, genom sina produkters förträfflighet, anscende af att kunna räknas bland Sveriges och Danmarks finaste mejerier, fästa vi uppmärksamheten på denna för vår provins vigtiga sak i anledning af nedanstående i en dansk tidning förekommande artikel:
Engelska smörmarknaden har på senaste tiden visat en stark afmattning, som af danske affärsmän tillskrifves det ledsamma förhållandet, att köpförmågan i England väsentligt minskats genom de tryckta förhållandena.
Dertill kommer att man i Holland börjat tillverka "butterin" eller fettsmör af så utmärkt beskaffenhet, att detta, som är synnerligen sensmakligt, snyggt beredt och prisbilligt, hotar uttränga sekunda smöret, med undantag för den ringa del som användes till bakning.
I det svenska mejerismöret ha danskarne fått en svår konkurrent på Englands marknad. Den svenska smöråroduktionen, säger en meddelare till Nationaltidende, har på senare tiden gjort förvånande framsteg så väl i qvalitet som qvantitet. Men ehuru det finaste svenska smöret starkt närmar sig det danska så fins dock ännu ej i Sverige eller något annat land (?) det mejeri som kan frambringa så fullkomlig och superfin vara som Danmarks bästa mejerier. Men å andra sudan utföres från Sverige icke häller någon så svag och osäljbar produkt som den Danmark frambringar i det s. k. medelgårds och bond-smöret. Intet svenskt smör är så vanskligt att afsätta som de simplare sorterna af danskt.
Ligger häri en maning till danskarne att ej tynga marknaden med svagt eller dåligt smör så talar det lika stakt för, att de svenska mejerierna med kraft att de svenska mejerierna med kraft fortsätta på den goda väg, de inslagit.
Man har allmänt härstädes varit af den åsigten att Gotlands foderväxter och mulbeten äro alldeles för klena för att kunna gifva åt kon sådan näring, att hon lemnar mjölk af erforderliga beståndsdelar för att deraf erhålla ett smör, som tillfredsställer ens våra egna, än mindre utlandets fordringar; men denna åsigt har dess bättre nu visat sig vara oriktig, enär Rosendals mejerismör redan betingar högsta priset i noteringarna å den engelska smörmarknaden.
Såsom bevis derpå kunna vi närmligen meddela följande offentliggjorda

Smörberättelser
från Clephans & Wiencke.
Newcastle den 5 febr.
Vi hafva att berätta om en absolut demoraserad smörmaknad. Köparne äro ytterligt fordringsfulla. Betydligt qvantiteter qvarligga på agenternas händer. Alla noteringar må emellertid betraktas såsom nominella, i det de pris, som uppnåddes i denna vecka, hafva varit högst oregelbundna, Noteringar:
Finaste herregårdssmör pr cwt. 120-130
Newcastle den 13 febr.
Finaste herregårdssmör pr cwt. 112-125
Man inhemtar således häraf, att för ginaste herregårdssmör noterades den 5 februari pr cwt. 120-130
och den 13 febr pr cwt. 112-125
och att ett betydligt prisfall inträffade under dessa åtta dagar.
Det oaktadt godtgjordes Rosendals mejerismör enligt en försäljningsräkning från England af den 11 februari som blifvit oss förevisad, under rubriken finaste herregårdssmör pr cwt. 130 eller högsta gällande priset.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 25 februari 1885.
N:r 16
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.