18850225 - Slite telegrafstation

Slite telegrafstation kommer på grund af den minskning i telegramväxlingen, som i följd af konkurrens med telefonanläggningen inträffat, att indragas så framt icke kommunen eller enskilde för stationens bibehållande intresserade personer eller bolag vilja ikläda sig att ersätta telegrafverket det belöpp hvarmed understiger den för underhåll af en tredjeklassens telegrafstation i medeltal beräknade kostnad af 1,200 kronor för år.
Aftbl.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 25 februari 1885.
N:r 16
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.