18850228 - Landtbruksundervisningen.

Landtbruksundervisningen.

På Gotland ha vederbörande varit enige om att den 1 nästa november indraga Gotlands läns lägre landtbruksskola vid Hemse till en tvååtig landtmannaskola på Gotland. Nu tillstyrker Landtbruksakademiens förvaltningskomité, att vid indragande af landbruksskolans statsanslag å 4,000 kr. årligen i stället måtte lemnas 3,000 kronor årligen till landtmannaskolan och den lärarebefattning i skogshushållning, hvilken förut funnits vid landtmannaskolan skulle bli tvåårig och teoretisk. Deremot skulle lärjungarne vid större egendomar, hälst utom Gotland, under ett år inhemta praktisk jordbrukskunskap.Gotlands Tidning.
Lördagen den 28 februari 1885.
N:r 17
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.