18850304 - Fyrinrättningarne

Fyrinrättningarne på Gotland komma snarligen att erhålla behöfliga förbättringar, om man får antaga att fyringeniören I. Höjer's förslag om uppförande af en fyr å Stenkyrkehuken vinner vederbörandes gillande. Denna fyr skulle komma att i lysvidd sträcka sig till Visby hamn, hvars inseglinsfyr derigenom skulle mera komma att uppfylla ändamålet.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 4 mars 1885.
N:r 18
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.