18850307 - Visby badhusaktiebolag

Visby badhusaktiebolag hade i torsdags årsstämma. Fråga uppstod om badhusets fkyttning, som äfven beslöts och till kostnaden, beräknad till 1,500 kr. lemnades öfverskottet af förl. års behållning 363 kr. H:rr Ax. Pettersson och hamnmästar Vinberg invaldes i styrelsen.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 mars 1885.
N:r 19
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.