18850318 - Riksdagsmannen d:r A. J. Lyth

Riksdagsmannen d:r A. J. Lyth har mera än vanligt ådragit sig att blifva af tidningspressen under pågående riksdagen uppmärksammad. Hans egen motion, om rättighet för qvinna att innehafva klockaretjenst, har fallit såsom varande obehöflig, enär denna rättighet redan förefinnes. I edsfrågan har han yttrat sig för reformen, som dock föll för första kammarens hallstarriga motstånd. Men i tullskyddsfrågan har han, enligt Gotlands Allehandas påstående, gjort omsadling till det prohibitiva lägret.
En stockholmstidning berättar, i anledning af d:r Lyths uppträdande i båda dessa sistnämda frågor, följande roliga episod:
"Somliga tyckte, att det ligger så mycket kläm i sjelfva verket svärja, att de inte ville ha bort dess indikativform ur edsforn.uläret; men prosten Lyth hade ingenting mot utbytandet af svär mot lofvar eller försäkrar, ty sade han sanningen behöfver inte omgärdas med några skyddsmurar; den behöfver inte tidl.... Här hejdade sig de liflige prosten; men frihandlarne fnissade medan protektionisterne sågo pikerade ut."Gotlands Tidning.
Onsdagen den 18 mars 1885.
N:r 22
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.