18850321 - Auktion å Värdepapper.

Auktion å Värdepapper.

Genom offentlig auktion, som kommer att förrättas å stadens auktioskammare, tisdagen den 7 april kl. 12 middagen låter Styrelsen för Gotlands enskilda bank försälja följande i bemälda bank hypoticerade värdehandlingar, näml.;
44 aktier i ångfartygsbolaget Gotland samt tvänne Lotter i här i staden hemmahörande barkskeppet EUGENIE, hvarje lott å 2,000 kronor.
Inropen skola betalas kontant!
Visby den 19 mars 1885.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 mars 1885.
N:r 23
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.