18850321 - Fördelningen af biskopslönen

Fördelningen af biskopslönen i Visby stift har af regeringen blifvit sålunda bestämd, i anledning deraf att afl. Anjou icke efterlemnat nådårsberättigade arfvingar, att behållna inkomsten af biskopsbefattningen och dermed förenade kyrkoherdetjensten i Visby för eklesisstikåret 1885-1886 skall öfverlemnas till stiftets byggnadskassa och påföljande årets inkomster tillfalla presterskapets enke- och pupillkassa.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 mars 1885.
N:r 23
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.