18850321 - Penningen är hufvudsaken.

Penningen är hufvudsaken.

Komminister Söderberg har klagat öfver domkapitlets beslut, att i årsarvode tilldelat honom en dränglön af endast 150 kr för uppehållande af tjensten såsom v. pastor i Visby.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 mars 1885.
N:r 23
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.