18850324 - Stadsfullmäktigevalet

Stadsfullmäktigevalet i lördags blef i denna tidning för samma dag tillkännagifvet för våra läsare, och att de två lediga stadsrådstaburetterna komma att för återstående tid intagas af trädgårdsmästaren I. May (1851 r.) och Handl. R. Wallér (1514 r.)
Att resultatet blef detta, kan naturligtvis icke hänfäras begagnad verksammaste medlet, att söka åstadkomma söndring inom motpartiet, äfven nu lyckades förträffligt; och har detta parti just genom bristande enighet åstadkommit sitt nederlag.
Vidkommande egentkuperna hos de nyvalde, så är just ingenting att anmärka rörande den förstnämde, om icke det förhållande, att han står i allt för nära beroende ställning till en märktig fraktion inom vårt samhälle för att kunna intaga en fullt sjelfständig ståndpunkt. Den senares val har deremot väckt en härsrädes ovanlig uppmärksamhet, att icke säga förvåning, och h:r Wallér torde utan tvifvel sjelf känna sig icke minst förvånad af att hafva ådragit sig samhällets blickar till den grad att han redan ansetts mogen att bekläda en så vigtig medborgerlig förtroendepost som den ifrågavarande.
Att såsom ensklild person vara älskvärd och tilldragande, i sällskapslifvet gerna mottagen, i ekonomiskt afseende lyckligt begåfvad, ungkarl och dansante, m. fl. andra förmåner, äro dock icke ensamt sådane egenskaper, som berättiga att ställas framför äldre beprofvade och i samhällets tjenst använda medborgare.
Genom hr Wallérs inträdande i stadsfullmäktiges krets, har visserligen köpmanskåren erhållit blott ena stolen återbesatt af en sin medlem; men derigenom har också slägtringen blifvit tillökt med ytterligare en länk, ett förhållande, som torde blifva vida mera beaktansvärdt.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 24 mars 1885.
N:r 24
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.