18850324 - Från sjön.

Från sjön.

I torsdags afgingo från Vestervik där hemmahörande lastångarne GRIPENSTEDT, kapten Cassel, och ATLAS, kapten Wallén, båda med last af bräder och destinerade till Lybeck. Under natten utbröt en svår snöstorm, hvarunder ATLAS hade den olyckan att kantra i följd af alltför stor däckslast och törnade på Utgrundet vid Christianopel. Bergningsångarne HERO och FREJA äro sysselsatte att få ATLAS af grund. Om ångaren GRIPENSTEDT, som äfven hade svår däckslast befaras äfven hafva råkat ut för någon olycka.
Skeppet IRIS, kapten Hansson, passerade Öresund den 16 dennes destineradt till S:t Tomas i barlast.
Skonerten LARS, kapt. Hultman, som den 12 d:s afdeglade härifrån till Lybeck, har ännu icke framkommit.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 24 mars 1885.
N:r 24
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.